Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

PROJEKT FENIX – PROJEKTET SOM HAR TILL UPPDRAG ATT TA FRAM ETT BESLUTSUNDERLAG RöRANDE SAMMANSLAGNING AV BA OCH SÅ

Projekt Fenix – projektet som har till uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag rörande sammanslagning av BA och SÅ

[2014-04-15 08:28 av Monica]

Som de flesta redan känner till pågår sedan en tid en diskussion och ett arbete kring frågan som diskuterats så många gånger tidigare, men som aldrig lett till något resultat – frågan om ett samgående mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Sveriges Åkeriföretag.  När den nu aktuella diskussionen om att bilda en ny, gemensam bransch- och arbetsgivarorganisation inleddes ställde sig både BA:s och SÅ:s styrelser bakom följande ingångsvärden:

”Att skapa en kraftfull organisation som företräder medlemmarnas samlade intressen”.

 

För att:

 • Samla all kraft
 • Skapa EN stark röst
 • Öka synligheten
 • Skapa EN effektiv organisation och undvika dubbelarbete
 • Påverka branschens villkor
 • Samla branschens EU-lobbying
 • Säkra lokal närvaro på lång och kort sikt
 • Öka servicen till våra medlemmar
 • Koordinera och utveckla utbildningsutbudet
 • Öka branschens attraktionskraft
 • Skapa större medlemsnytta för avgiften

Uppgiften som styrelserna sedan givit en styrgrupp bestående av Per Adolfsson, Marie H Landegren, Hans-Åke Johansson, Ingvar Nilsson, Mikael Nilsson, Thord Sandahl, Erik Vilhelmsson och Mårten Widlund är att ta fram ett underlag för beslut vid BA:s och SÅ:s årsmöten 2015. Arbetet med att ta fram detta underlag kommer att drivas i ett projekt med ett antal delprojekt. Projektledare kommer Pia Myrthil att vara. Pia är konsult med 16 års erfarenhet av ledarskap, verksamhetsutveckling och förändringsledningsprojekt. 

Här nedan följer svar på några frågor som vi vet att en del medlemmar har. Det finns säkert en hel del ytterligare frågor och efterhand som arbetet går vidare kommer vi att komplettera detta dokument med nya frågor och nya svar.


Utgångspunkt: BA och SÅ bildar tillsammans en ny organisation, som hanterar både bransch- och arbetsgivarfrågor och som ingår i TransportGruppen och Svenskt Näringsliv.

Kan man välja att vara medlem i endera bransch- eller arbetsgivardelen av den nya organisationen?

Nej, man måste vara medlem i hela organisationen om man vill vara medlem. Det är själva vitsen med medlemskapet att få både och, men att endast betala en avgift.

Måste man vara bunden av kollektivavtal som medlem i den nya organisationen?

Som medlem i den nya organisationen blir man automatiskt bunden av kollektivavtal, som man måste tillämpa om man har anställda. För alla medlemmar, även de som inte har några anställda, tas det ut en avgift om 450 kr per år för en vilande kollektivavtalad försäkring, som träder i kraft vid en eventuell anställning.

Hur skall vi kunna höra till Svenskt Näringsliv (SN), som ju också företräder transportköparna?

Det nya förbundet kommer att vara medlem i SN, men det innebär inte att SN beslutar eller kan binda oss i frågor som rör vår verksamhet. SN har också som policy att inte ta ställning för den ena eller andra sidan när två (eller flera) medlemsorganisationer har olika uppfattning i en fråga.

Hur skall vi kunna höra till TransportGruppen, där ju även speditörernas organisation är med?

Alla åtta förbunden i TG är självständiga, har egen styrelse, egna stadgar osv. Alla har också representanter i TG:s styrelse, som är en styrelse för samverkan inom hela transportsektorn. Utgångspunkten är att vi har mycket gemensamt inom transportsektorn, och ett behov av att hålla samman gentemot resten av näringslivets intressen som ibland kan vara andra än våra. TransportGruppens styrelse är inte överordnad förbundens styrelser och kan inte fatta beslut för förbundens räkning i förbundens angelägenheter. Båda parter har ett gemensamt intresse och det är bättre att samtala än att betrakta varandra som motparter.

Finns det inte en risk att bransch- eller arbetsgivarfrågorna försvinner?

Nej, de snarare förstärker varandra.En ny organisation kommer att vara en demokratisk organisation som genom en demokratisk process kommer att välja valberedning, styrelse och förtroendevalda. Styrelsen har ett strategiskt ansvar för att säkerställa att organisationen arbetar med rätt saker på rätt sätt, och står alltså inte på transportköparnas sida.

Minskar enmans/småföretagarnas betydelse?

Alla förbunden i TransportGruppen, och hela Svenskt Näringsliv, består huvudsakligen av små företag. 70 % har högst 10 anställda och över 90 % har mindre än 50 anställda. I BA har 47 % av medlemsföretagen inga anställda. Det är valberedningarnas uppgift att beakta representativiteten bland företagen och tillsätta en styrelse som tar hänsyn till storleksfördelningen bland medlemmarna.  .     

Vad händer med företag som är medlemmar i Maskinentreprenörerna (ME) om en ny organisation bildas?

De företag som är medlemmar i ME kan fortsätta att vara det. Har man bara anläggningsverksamhet så räcker det att man är medlem i ME. Har man både detta och åkeriverksamhet kan man vara medlem både i ME och i den nya organisationen och betala del av avgiften till respektive organisation.

Varför inte pröva sammanslagning med ME?

SÅ har utrett frågan och ställt frågan till ME. De är dock tydliga med att de inte önskar en sammanslagning men vill fortsätta det goda samarbetet.

Varför inte pröva en sammanslagning med företagarna?

En sammanslagning med företagarna är inte aktuell, ej heller under prövning.

 

Vid frågor, kontakta:

 

Mikael Nilsson                                      
Ordförande SÅ                                      
mikael@sslog.se                                    

 

Thord Sandahl

Ordförande BA

thord@sandahlsbolagen.se 

   

Rickard Gegö                                        
VD Sveriges Åkeriföretag                     
0725-53 56 63                                       
rickard.gego@akeri.se                           

 

Peter Jeppsson

VD Biltrafikens Arbetsgivareförbund

0730-447101

peter.jeppsson@transportgruppen.se

Bli medlem