Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

LAGRåDSREMISS OM FöRLäNGD KLAMPNING

Lagrådsremiss om förlängd klampning

[2018-03-07 16:12 av tove.winiger]

Regeringen har skickat ett förslag om förlängd klampning till Lagrådet. Där föreslås att den längsta möjliga tiden för klampning som längst ska vara 36 timmar, jämfört med dagens 24 timmar. 

 

 

Redan när lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd föreslogs blev det uppenbart att det skulle bli en skevhet mellan den lagen och de bestämmelser i olika trafikförordningar som ger möjlighet att besluta om att hindra fortsatt färd. 

 

I en mängd olika trafikförfattningar ges polisman eller tulltjänsteman befogenhet att få besluta om att hindra fortsatt färd eller att få besluta om att färden för ett fordon eller fordonståg inte får fortsätta. Dessa beslut, grundbesluten, gäller utan tidsgräns. När dessa beslut sedan ska verkställas på ett effektivt sätt får Polismyndigheten eller Tullverket, alltså myndigheterna i sig, besluta om att omhänderta viss egendom eller att fordonet eller fordonståget får klampas. 

 

Det ska göra att grundbesluten kan verkställas på ett effektivt sätt. Den maximala tiden som ett omhändertagande eller en klampning får omfatta bestämdes i lagen till högst 24 timmar. Detta ska då jämföras med att grundbeslutet gäller utan tidsgräns. När det gäller tidsgränsen 24 timmar för omhändertagande eller klampning finns det dock ett undantag utan tidsgräns för omhändertagande eller klampning, och det gäller om fordonet är en påtaglig fara för trafiksäkerheten. 

 

Sveriges Åkeriföretag ansåg redan då den kommande lagen bereddes att klampning borde få ske utan tidsgräns för alla de fall som kan vara aktuella vid ett beslut om hindrande av fortsatt färd. Det infördes dock en tidsgräns för de flesta möjliga fall. Nu föreslår regeringen att den maximala tuidsgränsen ska höjas från 24 timmar till som längst 36 timmar. Sveriges Åkeriföretag anser fortfarande att möjligheten att klampa ska gälla under samma tid som grundbeslutet om hindrande gäller. Sveriges Åkeriföretag anser dock att 36 timmar som maximal längd för omhändertagande eller klampning är bättre än 24 timmar.

 

Regeringen föreslår att ändringen ska träda ikraft den 1 juli 2018.

Bli medlem