Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

LAGRåDSREMISS OM BESTäLLARANSVAR

Lagrådsremiss om beställaransvar

[2018-03-07 15:39 av tove.winiger]

Regeringen har skickat ett förslag om beställaransvar till Lagrådet. Förslaget innebär att en beställare har skyldighet att undersöka om den transportör de tänkt anlita har rätt tillstånd, samt att alla som ingått avtal om den aktuella transporten kan hållas ansvariga. 

 

Regeringen har skickat ett förslag om beställaransvar till Lagrådet. Regeringen går på Transportstyrelsens förslag vad gäller beställaransvar för yrkestrafiklagen. Förslaget innebär att den beställare som ingår avtal med transportören, ska kontrollera att denne har rätt tillstånd. Vidare föreslås att de som anses vara beställare av en transport utvidgas till att omfatta alla som ingått avtal om den aktuella transporten. 

 

Uttrycklig plikt att undersöka tillstånd 

Förslaget innehåller en uttrycklig undersökningsplikt införs. Den som ingår avtal med en transportör, och som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte har kontrollerat transportörens tillstånd, döms till böter eller fängelse i högst ett år. Plikten är att undersöka att transportören har tillstånd, och innehar rätt typ av tillstånd för transporten.

 

Om en beställare upptäcker att transportören inte har ett sådant tillstånd, kan transporten inte utföras inom ramen för en reguljär nationell transport. Om transportören är utlandsetablerat, måste beställaren också kontrollera om företaget har ett gemenskapstillstånd som utfärdats i det land företaget hör hemma. Om de har ett sådant tillstånd, kan inrikestransporten utföras som en cabotagetransport. 

 

Om den som vill få en transport utförd vänder sig till exempelvis en speditör, så ses speditören som beställare och ska kontrollera att nödvändiga tillstånd finns. Om ett transportföretag anlitar en underentreprenör, är det det anlitande åkeriet som har undersökningsplikt. 

 

Alla aktörer i avtalskedjan ska kunna ställas till svars

Förslaget innebär också att den som kände till eller hade skällig anledning att anta att tillstånd saknades, också har ett ansvar. Enligt regeringens uppfattning kan det, om transporten varit olaglig att utföra, finnas skäl att kunna hålla fler aktörer än enbart den som träffat det slutgiltiga avtalet med transportföretaget ansvariga. En jämförelse kan här göras med arbetsmiljölagstiftningen, där fler än arbetsgivaren under vissa förustättningar kan hållas anasvriga för arbetsmiljöbrott.

 

Att utvidga kretsen av beställare som kan hållas ansvariga för en otillåten transport kan vätnas leda till större medvetenhet och större aktsamhet hos till exempel en varuägare som kanske inte alltid är den som sluter avtalet direkt med transportören. För att få till stånd en större medvetenhet och försiktighet föreslår regeringen att att samtliga aktörer i en avtalskedja ska kunna ställas till svars för en otillåten transport. En förutsättning bör dock vara att personen i fråga kände till, eller hade skälig anledning att anta att tillstånd saknades. 

 

Regeringen föreslår alltså att den som slutit avtal med transportör kan hållas ansvarig om den inte undersökt att rätt tillstånd finns, samt om denne kände till eller hade anledning att anta att tillstånd saknades. 

 

Även om beställaren kontrollerat tillstånd, kan ju ett sådant förloras vid en senare tidpunkt. Om beställaren av transporten då känner till det, eller har skälig anledning att anta att nödvändigt tillstånd inte längre finns, kan denne alltså ses som ansvarig. Avsikten är alltså att samtliga beställare i en avtalskedja, inklusive den som slutit avtal, ska kunna hållas ansvariga om de känt till eller haft skälig anledning att anta att tillstånd saknades. 

 

Sveriges Åkeriföretag tycker 

Det är en brist i förslaget att ansvaret inte omfattar privatpersoner, utan endast de som yrkesmässigt köper transporter. Små "flyttstädfirmor" som också erbjuder själva flytten av möbler - en transport - undgår att bli kontrollerade av sina privatkunder. 

 

Vidare är det en brist i förslaget att regeringen lämnar till rättstillämpningen att pröva vad som vad som utgör "skälig anledning" för en beställare att ha känt till att ett företag saknar tillstånd. Det är ett svårt begrepp att bevisa vilken kan leda till att polisens utredningar inte är så kompletta att åklagarmynidgheten önskar driva fallet i domstol. 

 

Sveriges Åkeriföretag är också öppet för att låta utreda om beställaransvaret kan vara en förvaltningsrättslig fråga snarare än en straffrättslig. Regeringens förslag är att beställaransvaret ska vara straffrättsligt, med böter och fängelse på straffskalan. Bevisbördan ligger då hos åklagaren. Med ett förvaltningsrättsligt sanktionssystem kan det vara lättare att beivra överträdelser. Nackdelen är att rättssäkerheten kan komma i kläm, eftersom den misstänkte ska bevisa att den är oskyldig istället. 

 

Kan påverka medlemsföretag 

Medlemmar i Sveriges Åkeriföretag kan komma att påverkas om riksdagen antar regeringens förslag. Det gäller särskilt de av våra medlemmar som anlitar underentreprenörer för att utföra transporter. Om förslaget går igenom, blir det skärpta krav även på dessa att göra kontroller av sina underentreprenörer. 

 

Slutligen, så har även EU-kommissionen föreslagit en form av beställaransvar. Vid en första blick verkar det vara ett tunt förslag, men fördelen om det antas är att alla länder inom EU måste tillämpa beställaransvarsbestämmelser. Det kan underlätta samarbeten över gränserna vid kontroller.

Bli medlem