Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

INTRESSERAD AV NäTVERKET LANTBRUKSTRANSPORTER?

Intresserad av nätverket lantbrukstransporter?

[2018-03-19 11:48 av Charlotta Nilsson]

Sveriges Åkeriföretag har idag 8 stycken nätverk som medlemmar kan delta och engagera sig i. Nätverken är till för att ta vara på kunskaper och synpunkter samt säkerställa våra medlemmars möjligheter att påverka.

Nätverken är rådgivande till både styrelse och ledning och har även en funktion som remissorgan till Sveriges Åkeriföretag. I varje nätverk finns en ansvarig person på Sveriges Åkeriföretags kontor, en av styrelsen utsedd referensgrupp och en ordförande.

 

Rådsforum Lantbrukstransporter är ett av Sveriges Åkeriföretags nätverk och har alltid varit en betydelsefull del av åkerinäringen. Vi passade på att ställa några frågor till Anders Falk som är den som driver nätverket från Sveriges Åkeriföretag.

 

Vilka företag är med i detta nätverk och vilka frågor lyfter ni generellt?
Nätverket är till för de företag som utför transporter inom lantbruksnäringen. Det innebär en ganska stor bredd med allt ifrån djurtransporter, bulktransporter till tipp- och flaktransporter. Lantbrukstransporter handlar också om distribution av butiksvaror med ursprung från lantbruket, bland annat mjölk och smör från mejerier. Nätverket ska verka för ett gott samarbete mellan medlemsföretagen, en fortsatt sund utveckling inom transportsegmentet lantbruk, en god dialog med köpare av lantbrukstransporter samt skapa bättre förståelse för branschen hos politiker och andra beslutsfattare.

Om du skulle lyfta de tre mest aktuella frågorna/utmaningarna idag för åkeriföretag inom ert nätverk, vilka är det?
Lönsamhet, och att få åkerierna att arbeta mer direkt mot lantbrukarna är de viktigaste frågorna. Att skapa starka kundrelationer blir allt viktigare. Nätverket arbetar också med en förändring av Bulkansvarsbestämmelserna (Bulk 91). Förändringarna ska vara färdiga under 2018. Nätverket engagerar sig även gällande förutsättningarna för att transportera djur, och har varit engagerade i de nya bruttoviktsbestämmelserna.

 

Ni genomförde precis två konferenser. Vad var det viktigaste som kom fram vid dessa två tillfällen och som du vill dela med dig till våra medlemsföretag?
Konferensen syftade till att få input från medlemmarna om vad närverket ska prioritera i sitt arbete, och hur konferenser framöver ska planeras och genomföras. Det är viktigt att skapa nätverk mellan åkerier och kunder, så att effektiva och lönsamma transportupplägg kan skapas, till gagn för både åkerierna och beställarna.

Hur ser era tankar ut inför 2018. Kommer ni att genomföra fler aktiviteter?
Nästa stora händelse som vi kraftsamlar för är en lantbrukskonferens som planeras att genomföras under jan-feb 2019. Ett önskemål till nästa konferens är att i större utsträckning få kunderna, de som köper lantbrukstransporter, att medverka på konferensen.

 

Har ni frågor eller vill ge input till nätverket, kontakta Anders Falk. Kontaktuppgifterna finns ute till höger.

Bli medlem