Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FOSSILFRITT SVERIGE OCH SVERIGES ÅKERIFöRETAG

Fossilfritt Sverige och Sveriges Åkeriföretag

[2017-10-20 17:26 av tove.winiger]

I dagarna gick Sveriges Åkeriföretag ut med ett pressmeddelande och en debattartikel och lanserade ett samarbete med regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. 

 

Sveriges Åkeriföretag kommer att skriva en färdplan som beskriver hur åkerinäringen arbetar med fossilfrihetsfrågorna, samt vilka politiska beslut som måste till för att de klimatpolitiska målen ska realiseras. Det hela handlar om att få den politiska visionen och den faktiska verkligheten att mötas en aning för att staka ut vägen framöver. När färdplanen är färdig kommer den att lämnas över till statsministern. 

 

Nedan några frågor och svar kring samarbetet; 

 

Vad är Fossilfritt Sverige? 

Fossilfritt Sverige är ett regeringsinitiativ för att samordna klimatpolitiken i Sverige. Det är en mini-myndighet och har formen av en statlig utredning. Fossilfritt Sverige leds av Svante Axelsson som genom sin tidigare roll som generalsekreterare för Naturskyddsföreningen är väl bekant inom politik och särskilt miljöpolitik. Kommittédirektivet kan läsas här, men väldigt kortfattat så ska de arbeta med att synliggöra och främja arbetet mot ett fossilfritt Sverige år 2045, allt i enlighet med de klimatpolitiska målen. 

 

Vad gör Fossilfritt Sverige? 

Dels har Fossilfritt Sverige samverkansgrupper för olika samhällssektorer, läs mer om dem här. Det finns en för godstransporter, i vilken SÅ ingår. Sedan har Fossilfritt Sverige också tagit initiativet till färdplaner, som visar en branschutveckling mot fossilfrihet och tillväxt. Det är en sådan färdplan SÅ är ansvarig för.

 

Vad är en färdplan? 

De klimatpolitiska målen är satta utan tillräcklig vägledning. Det finns alltså högt satta, ambitiösa mål, men ingen tillräcklig vägledning om hur vägen dit ser ut utifrån förutsättningen att vi har branscher som också vill ha tillväxt och stärkt konkurrenskraft. 
 
Färdplanen är den vägledningen. Färdplanen ska alltså överbrygga klyftan mellan politisk vision och ekonomisk/faktisk verklighet. Syftet är dels att visa på hur det fossilfria Sverige gestaltar sig, alltså att lyfta fram och marknadsföra åkerier som arbetar aktivt med hur de minskar sin klimatpåverkan. Syftet är också att ta fram en lista på åtgärder - hinderröjning - för att Sverige ska nå dessa mål. Denna färdplan tas fram av respektive bransch, och ska sedan kommuniceras av Fossilfritt Sverige. De ska alltså se till att rätt personer läser den, och det hela börjar med att den överlämnas till statsministern i mars. Färdplanerna tar sin inspiration i de veikart som gjorts i Norge, och den som våra vänner i NLF gjort finns att läsa här
 
Varför ska SÅ? 
Därför att vi har kunskapen om åkerinäringens förutsättningar. Detta är den hetaste politiska frågan just nu, och politiska styrmedel som krånglar till och fördyrar för lastbilstransporter kan följa om inte vi är på vår vakt nu och lägger proaktiva förslag på hur våra medlemmar kan fortsätta transportera men det med lägre utsläpp. 
 
Bonusfråga: 
Vad betyder det att Sverige ska vara fossiloberoende 2030 och fossilfritt 2045? 
Sveriges klimatmål är sedan i juni i år lag, och det har instiftats ett klimatpolitiskt råd som ska övervaka att även framtida regeringar arbetar med att minska Sveriges klimatavtryck. Fossil energi = sådan som kommer från icke-förnybara kolväten; d.v.s. petroleum, kol och naturgas. Fossila energikällor genererar utsläpp av koldioxid när de förbränns, och bidrar till den globala uppvärmningen, alltså höjningen av temperaturen (= klimatförändringar). 
 
Såhär lyder målet: "Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp ... Senast år 2045 ska utsläpp från verksamheter inom Sveriges territorium, i enlighet med Sveriges internationella växthusgasrapportering, vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990." För 2030 finns transportspecifika mål om 80 % lägre utsläpp jämfört med 2010. 

 

Bli medlem