Sveriges Åkeriföretag - Logotyp

Logga in

Är du medlem men saknar inlogggningsuppgifterklicka här »

FäRDSKRIVARDOMEN FRåN HöGSTA FöRVALTNINGSDOMSTOLEN

Färdskrivardomen från Högsta förvaltningsdomstolen

[2017-03-23 16:03 av tove.winiger]

Strax före årsskiftet meddelades en dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande användning av en icke-besiktad färdskrivare, mål nr. 881-15. 

 

Domen får dramatiska konsekvenser vad gäller sista datum för att besiktiga färdskrivare. Den som missar tidsfristen kan få en en sanktionsavgift på 200 000 kronor - vilket är maxbelopp. 

 

Samtidigt dömde Umeå tingsrätt ett utländskt åkeri till 100 000 kronor i företagsbot för en manipulerad färdskrivare

 

Konsekvensen av Högsta förvaltningsdomstolens dom är mycket märklig. Att aktivt fuska straffas med 100 000 kronor, medan ett misstag leder till maxbeloppet 200 000 kronor. I klarspråk; den som manipulerar en färdksrivare för att få osunda konkurrensfördelar får halva bötesbeloppet jämfört med den som missat sista datum för besiktning. 

 

Högsta förvaltningsdomstolen har inte tagit hänsyn till de faktiska omständigheterna som omgärdar händelser. Inte heller har domstolen gjort en helhetsbedömning, och proportionalitetsprincipen är helt åsidosatt. 

 

Inte heller har en utredning av om huruvida det aktuella bolaget faktiskt fått några ekonomiska eller konkurrensmässiga fördelar gentemot sina konkurrenter genomförts; varken av Transportstyrelsen eller efterföljande instanser. 

 

Thomas Morell, sakkunnig och bolagets ombud, säger: "Den uteblivna besiktningen har inte inneburit att färdskrivardata undanhållits eller förvanskats. Händelsen har inte heller påverkat mynidgheternas möjlighet att genomföra kontroller. Att data är intakt och helt korrekt sparad". 


Petra Åhlström, chefsjurist, säger: "Balansen är orimlig och Sveriges Åkeriföretag kommer att lyfta resultatet av tillämpningen politiskt samt till EU-domstolen. Sveriges tillämpning av regelverket avviker från andra EU-länger och detta måste omedelbart korrigeras". 

 

Bli medlem